LIÊN THANH VĨ ÂM –aḥ & –āḥ

luatLienThanh

Hôm nay học tiếp luật liên thanh. Các bạn làm bài tập để nhớ những chữ biến đổi.

1. LIÊN THANH VĨ ÂM –aḥ (4 trường hợp)

[1] aḥ + a– → –o (-अः + अ- ” -ओ + ऽ-)

upāsakaḥ + atra sīdati → upāsako’tra sīdati

[2] aḥ + nguyên âm khác a– → anguyên âm kháca

śrāvakaḥ + āgacchati → śrāvaka āgacchati

[3]aḥ + trọc phụ âm → –otrọc phụ âm

bodhisattvaḥ + gambhīrāyāṁ bodhisattvo gambhīrāyāṁ

[4] सः saḥ luôn ở dạng sa, trừ khi nó đứng trước a–” thì trở thành so’ सो ऽ

2. LIÊN THANH VĨ ÂM –āḥ

[1] āḥ + nguyên âm / trọc phụ âm – → –ānguyên âm / trọc phụ âm

 • śūnyatālakṣaṇāḥ + anutpannā → śūnyatālakṣaṇā anutpannā
 • amalāḥ + na vimalāḥ + nonāḥ + na → amalā na vimalā nonā na

ViAm ah

BÀI TẬP

Tập nối chữ theo luật saṃdhi

 1. nṛpaḥ + ca kṣatriyaḥ + ca.
 2. rāmaḥ + tatra tiṣṭhati.
 3. rāmaḥ + kutra gacchati.
 4. rāmaḥ + atra + āgacchati
 5. bālaḥ + candraṃ paśyati.
 6. devāḥ + taranti.
 7. bālaḥ + kṣīraṃ pibati.
 8. kṣatriyaḥ kuntaṃ na + asyati
 9. aśvāḥ + caranti.
 10. nṛpaḥ + tyajati.
 11. nṛpaḥ + krudhyati.
 12. nṛpaḥ + tatra + adya yajati.
 13. naraḥ + phalaṃ khādati.
 14. sevakaḥ + pacati.
 15. rāmaḥ + cintayati.
 16. bālaḥ + ślokaṃ vadati.
 17. bālāḥ + tuṣyanti.
 18. narāḥ + śāstrāṇi paṭhanti.
 19. rāmaḥ + śaṃsati.
 20. kṣatriyaḥ + ṣaḍ aśvān nayati.
 21. bālaḥ + stenaṃ paśyati.
 22. bālaḥ + cakraṃ harati.
 23. narāḥ + tīrthaṃ gacchanti.
 24. rāmaḥ + smarati.
 25. nṛpaḥ + sevakaṃ hvayati.

 

Trang 1 trên 212