Bài tập 2

Khi viết các bạn lưu ý chữ liên hợp.

Thí dụ: mārgeṇa → mā/rge/ṇa → मार्गेन

Chữ này phức tạp vì 2 cấp, chữ rga, sau đó là mẫu tự khác a khi đứng sau phụ âm. Lưu ý trong bảng liên hợp từ không có nhóm bắt đầu bằng chữ r, vậy khi gặp chữ r đứng đầu trong một liên hợp từ, kí hiệu nửa vòng tròn có miệng mở về bên phải thay thế, và đứng trên đầu dấu gạch ngang tận cùng bên phải của từ này

rga र्ग →  rge  र्गे

BÀI TẬP

I/ Viết ra chữ Deva

Latin-Deva

Thường tải về chữ bị thay đổi nên để một file ảnh các bạn dò lại

1- kena mārgeṇa bhoḥ svāmin dehī brahmamayo bhavet, tvaṃ kṛpāṃ kuru me svāmin namāmi caraṇau tava.

2- gurudarśitamārgeṇa manaḥśuddiṃ ku kārayet, anityaṃ khaṇḍayet sarvaṃ, yat kiñcidātmagocaram.

3- kāśīkṣetraṃ tannivāso jāhnavī caraṇodakam, gurur viśveśvaraḥ sākṣāt tārakaṃ brahma niścitaṃ.

4- laukikāt karmaṇo yānti jñāna-hīnā bhavārṇavam, jñānī tu bhāvayet sarvaṃ karma niṣkarma yat kṛtam.

5- piṇḍaṃ kiṃ tu mahādeva padaṃ kiṃ samudāhṛtam, rūpātītaṃ ca rūpaṃ kiṃ etadākhyāhi śaṅkara.

II- Viết ra chữ Latin

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्।

तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥

भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घनाः।

अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एतैष परोपकारिणाम्॥


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *