Bảng tóm tắt các luật sandhi

Bảng tóm tắt các luật sandhi

① –aḥ + phụ âm có âm vang → –o + phụ âm có âm vang

② –aḥ + a– → –o + ’–

③ –aḥ + mẫu âm khác a– → –a + mẫu âm khác-a-

④ –āḥ + mẫu âm/phụ âm có phát âm– → –ā + mẫu âm/phụ âm có phát âm

–ḥ + c/ch– → –ś-c/ch–

–ḥ + t/th– → –s-t/th–

–ḥ + ṭ/ṭh– → –ṣ-ṭ/ṭh–

〖–ḥ + k–, kh–, p–, ph–, ś–, ṣ–, s– → không có biến đổi.〗

–a/ā + a/ā → –ā–

–i/ī + i/ī– → –ī–

–u/ū + u/ū– → –ū–

–a/ā + i/ī– → –e–

–a/ā + u/ū– → –o–

–a/ā + ṛ– → –ar–

–a/ā + e– → –ai–

–a/ā + ai– → –ai–

–a/ā + o– → –au–

–a/ā + au– → –au–

–mẫu âm khác a/ā-ḥ + mẫu âm/phụ âm có phát âm → –mẫu âm khác a/ā-r-mẫu âm/phụ âm có phát âm

–mẫu âm khác a/ā-ḥ + r– → –mẫu âm khác a/ā– [được kéo dài, để tránh –rr–] + r–

–i/ī + mẫu âm– → –y-mẫu âm–

–u/ū + mẫu âm– → –v-mẫu âm–

–ṛ/ṝ + mẫu âm– → –r-mẫu âm–

–e + a– → –e + ’–

–o + a– → –o + ’–

–e + mẫu âm khác a– → –a + mẫu âm khác a–

–o + mẫu âm khác a– → –a + mẫu âm khác a–

–ai + mẫu âm– → –ā + mẫu âm–

–au + mẫu âm– → –āv-mẫu âm–

–t + mẫu âm– → –d-mẫu âm–

–t + g/gh– → –d-g/gh–

–t + d/dh– → –d-d/dh–

–t + b/bh– → -d-b/bh–

–t + y/r/v– → –d-y/r/v–

⑮ –t + h– → –d-dh–

–t + c/ch → –c-c/ch–

–t + j/jh- → –j-j/jh–

–t + ṭ/ṭh → –ṭ-ṭ/ṭh–

–t + ḍ/ḍh- → –ḍ-ḍ/ḍh–

⑰ –t + ś– → –c-ch–

⑱ –t + l– → –l-l–

⑲ –t + âm mũi– → –n-âm mũi–

–n + c/ch– → –ṃś-c/ch–

–n + t/th– → –ṃs-t/th–

㉑ –n +j/jh– → –ñ-j/jh–

㉒ –n + ś– → –ñ-ch–

㉓ –n + l– → –Ĩ-l–

㉔ mẫu âm ngắn-n + mẫu âm– → mẫu âm ngắn-nn-mẫu âm–

㉕ mẫu âm ngắn/mā/ā + ch– → –mẫu âm ngắn/mā/ā + cch–